Üldkogus võib vaadelda huvipakkuvaid instrumente, millest enamik on pärastsõjaaegsed tooted. huvipakkuvaid raamatuid ja ajakirju mitmest ajajärgust. Tähelepanuväärne on Tartu Veterinaariainstituudi bakterioloogiajaama templiga ja prof Eiþens Zemmersi autograafiga Peterburis välja antud veiste katku vastase vaktsineerimise aruanne (1865). Kogus leidub ka ennesojaaegse Akadeemilise Loomaarstliku Seltsi raamatukogust pärinev Peterburi Sojaväemeditsiini Akadeemia professori Aleksandr Danilevski (1838-1923) füsioloogilise keemia venekeelsed loengud, mille on XIX sajandi lõpul üles kirjutanud ja üllitanud üliõpilased M. Brunner ja Ludvig Puusepp (1875-1942). Ennesõjaaegse Eesti Vabariigi perioodist pärinevad põllumajanduse statistika aastaraamatud ning Tartu ülikooli isikkoosseisude loendid ja loengukavad. kogus leidub väärtuslik käsikiri veiste katku kohta (1829), mille Peter Jessen on koostanud Peterburi-perioodil. Dokumentide kogus on Tartu Veterinaariainstituudi vene üliõpilaste seltsi "Soglassie" protokolliraamat (1909-1912, 1917-1918). Sama seltsi kaustikus jätkuvad Akadeemilise Loomaarstiteadusliku Seltsi eestseisuse protokollid kogu eksistentsi vältel (1922-1941). Asjaomase kogu kujunemisele on kaasa aidanud õppeasutuse töötajatest dots Vladimir Andrianov, prof Mihkel Jalakas, Epp Klaassen, Malle Liblik, Velta Lokk, Svetlana Mahhova, Esta Nahkur, Asta Niinemets ja Maie Vassiljeva. Esemeid või raamatuid on Zoomeedikumile kinkinud ka veterinaarkolleegid mujalt või nende sugulased, nagu Ester Alekand, Eha Nurmiste, Soome Loomaarstide Selts jt. Asjaomase kollektsiooni korrastamist alustasid Eha Järv ja Tiina Kivisäkk 2009. aasta alguses.